Strona z portalu

  / Jednostki / Biuro Obsługi Placówek Oświatowych / Rekrutacja do przedszkoli i szkół / Rekrutacja – I klasa w szkole podstawowej
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa

Rekrutacja – I klasa w szkole podstawowej

1. Organizacja edukacji szkolnej – szkoły podstawowe w Kościerzynie w roku szkolnym 2014/2015

Nauka w szkołach podstawowych w Kościerzynie  realizowana jest w:       

 • Publicznych szkołach podstawowych  prowadzonych przez miasto Kościerzynę,
 • niepublicznych szkołach podstawowych,
 • Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Kościerzynie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego publiczne szkoły podstawowe są szkołami obwodowymi tzn. każdej z nich przypisany jest pewien obszar miasta wyznaczony przez określone ulice lub ich części. Szkoły podstawowe prowadzone przez miast Kościerzynę tworzą tzw. sieć szkół pokrywającą cały obszar miasta Dyrektor każdej szkoły obwodowej, będąc odpowiedzialnym za kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie jego szkoły, dysponuje listą dzieci obwodowych.

Na tej liście znajdują się:  

• dzieci zameldowane w obwodzie szkoły, których dane dyrektor szkoły otrzymuje
z systemu ewidencji ludności,
• dzieci zamieszkałe, ale niezameldowane w obwodzie szkoły, na podstawie zgłoszenia rodziców.

Ważne jest, aby rodzice przed złożeniem zgłoszenia zapisu dziecka sześcioletniego lub siedmioletniego do klasy I szkoły podstawowej powiadomili dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko zamieszkuje, że powinno zostać wpisane na listę dzieci obwodowych tej szkoły.

Jeżeli przed rozpoczęciem rekrutacji rodzice nie poinformują dyrektora szkoły, że dziecko mieszka w obwodzie tej szkoły, chociaż nie jest zameldowane, wówczas nie uzyska ono punktów wynikających ze spełniania tego kryterium.

W każdej publicznej szkole podstawowej zaplanowano utworzenie klas I dla dzieci urodzonych w 2008 i 2007 roku (sześciolatków i siedmiolatków).

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem rodzica, ale nie jest jego obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale nie musi z niego skorzystać i może starać się o przyjęcie do innej szkoły.

Chęć skorzystania ze szkoły obwodowej należy zgłosić w terminach rekrutacji w danej szkole wypełniając druk zgłoszenia.

Postępowanie rekrutacyjne w szkołach podstawowych na rok szkolny 2014/2015 będzie  prowadzone w poszczególnych placówkach.

A. Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego

W postępowaniu rekrutacyjnym do klas I biorą udział:

 • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2007),
 • dzieci 6 letnie (urodzone w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008r),
 • na wniosek rodziców dzieci 6 letnie (urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008r).

- Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia,

- W postępowaniu rekrutacyjnym mogą brać udział kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły – w tym spoza Kościerzyny.

- Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnej liczby szkół. Rodzice/prawni opiekunowie układają listę wybranych szkół według swoich preferencji. Szkoła umieszczona na liście na pierwszej pozycji nazywana jest szkołą pierwszego wyboru.

- Rodzice/prawni opiekunowie:

 • pobierają wniosek/zgłoszenie w dowolnej szkole,
 • wypełniają go i składają – po podpisaniu – w szkole pierwszego wyboru,
 • Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 20t ust 6 ustawy o systemie oświaty). 

- Wypełniony wniosek/zgłoszenie:

 • podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka,
 • podpisy złożone na wniosku/zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku/zgłoszeniu ze stanem faktycznym,

- Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjnego powołana przez dyrektora szkoły.

- Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.

- W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, komisja rekrutacyjna ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę miejsce szkoły na liście preferencji kandydata (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej).

- Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do przyjęcia.

- Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

- Komisja rekrutacyjna:

 • przyjmuje dziecko do szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu,
 • podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

- Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

 • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danej szkoły w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
 • wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 • Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

C. Harmonogram rekrutacji

W roku szkolnym 2014/2015 rodzice dzieci urodzonych w latach 2007-2008 ubiegających się o przyjęcie dziecka do samorządowego przedszkola lub do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonej przez miasto Kościerzynę, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z poniższym harmonogramem:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Składanie wniosków wraz z załącznikami

1-31 marca br.

 1 - 4 lipca br.

 

2.

Ustalenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych

4 kwietnia br.

o godz. 14.00

 

 

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

8 kwietnia

o godz. 14.00

11 lipca br.

    o godz. 14.00

 

4.

Składanie wniosków

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 roboczych dni od dnia

podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  (17.IV)

 

5.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 roboczych dni od daty 

złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia (25.IV).

 

6.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni roboczych od terminu

otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia  (07.V).

 

7.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni roboczych od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej (16.V).

Informacja o zasadach postępowania, kryteriach przyjęć, terminach rekrutacji  oraz druki wniosków są dostępne na stronach internetowych poszczególnych placówek.

Szkoła Podstawowa nr 1: http://sp1kna.szkolnastrona.pl/

Szkoła Podstawowa nr 2: http://sp2kna.edupage.org/

Zespół Szkół Publicznych nr 1: http://zsp1koscierzyna.pl/

Zespół Szkół Publicznych nr 2: http://zsp1koscierzyna.pl/

Zespół Szkół Publicznych nr 3: http://www.zsp3koscierzyna.szkolnastrona.pl/

 

 

 

 

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 2459 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget