Strona z portalu

  / Urząd / Otwarty konkurs ofert
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa

 

 

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2018 rok - TUTAJ

 


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na 2018 rok
Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wskazanym w art. 3 pkt. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Dotacje 2018 TUTAJ


 

OGŁOSZENIE NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIERZYNA W ROKU 2018

Burmistrz Miasta Kościerzyna na podstawie art. 15 ust 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 roku, poz.1817), zaprasza przedstawicieli reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do zgłaszania swoich kandydatur na członków komisji konkursowej, powołanej do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościerzyna w roku 2018.

1. Ogłoszenie - TUTAJ
2. Załącznik nr 1- TUTAJ
3. Załącznik nr 2 - TUTAJ


 

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację (w formie wsparcia) zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2018 roku.

Ogłoszenie o konkursie - TUTAJ

Wzór oferty - TUTAJ


 

Wyniki konsultacji społecznych Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Wyniki konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018.

Wyniki - tutaj

Program zatwierdzony Uchwałą RMK - tutaj

 


 

Konsultacje społeczne – nie tylko dla organizacji pozarządowych!

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z Organizacjami Pozarządowymi na 2018r. Otwarte spotkanie konsultacyjne odbędzie się 13 października o godz. 13.00 w sali konferencyjnej w Sali im. L. Szopińskiego w Kościerzynie.

Podczas spotkania omówimy założenia programowe.

Wszelki uwagi i sugestie do projektu Programu (do pobrania) można zgłaszać na specjalnym formularzu (do pobrania) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 października 2017 roku w formie:

- elektronicznej na adres: fundusze@koscierzyna.gda.pl

- listownej na adres: Urząd Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9 a, 83-400 Kościerzyna

- osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Kościerzyna w Wydziale Rozwoju i Promocji

Opinie i uwagi zgłaszane po terminie zakończenia konsultacji nie będą uwzględniane.        

Zapraszamy serdecznie do czynnego udziału w konsultacjach oraz dedykowanym spotkaniu otwartym.


 

Rozstrzygnięcie IV otwartego konkursu ofert na 2017 rok

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza wyniki IV otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wskazanym w art. 3 pkt. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

Dotacje 2017 - TUTAJ


 

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza IV otwarty konkurs ofert na realizację (w formie wsparcia) zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2017 roku w obszarze „nauka, edukacja, oświata i wychowanie”.

Ogłoszenie o konkursie – TUTAJ

Wzór oferty - TUTAJ

 


Rozstrzygnięcie III otwartego konkursu ofert na 2017 rok

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza wyniki III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wskazanym w art. 3 pkt. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

Dotacje 2017 - TUTAJ

 


Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza III otwarty konkurs ofert na realizację (w formie wsparcia) zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2017 roku w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Ogłoszenie o konkursie – TUTAJ

Wzór oferty - TUTAJ

 


Burmistrz Miasta Kościerzyna

ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację (w formie wsparcia) zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2017 roku w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Ogłoszenie o konkursie  - TUTAJ
Formularz ofertowy - TUTAJ


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na 2017 rok

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wskazanym w art. 3 pkt. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

Dotacje 2017 - TUTAJ


Powołanie Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert

Burmistrz Miasta Kościerzyna powołał Komisje konkursową ds. opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku. Komisja dokona oceny ofert zgodnie z  regulaminem i kartą oceny wniosku stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia.

Zarządzenie - TUTAJ


 

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację (w formie wsparcia) zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2017 roku.

Ogłoszenie o konkursie - TUTAJ

Wzór oferty - TUTAJ


Nabór organizacji do komisji konkursowej

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza nabór do Komisji Konkursowej ds. oceny wniosków ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2017 roku. Ogłoszenie - TUTAJ
Zalacznik nr 1 - TUTAJ
Zalacznik nr 2 - TUTAJ


Program współpracy na 2017 rok – konsultacje 

Formularz - TUTAJ

Program współpracy na 2017 rok  - TUTAJ

 

Nowe wzory ofert i sprawozdań

a) Wzór oferty   /   sprawozdania obowiązujący w ramach otwartego konkursu ofert (zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań).

b) Wzór oferty     /    sprawozdania obowiązujący w wypadku trybu pozakonkursowego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego).

 


Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna” z organizacjami pozarządowymi na 2017. Otwarte spotkanie konsultacyjne odbędzie się 12 października 2016 r. o godz. 13,00 w Sali konferencyjnej Sali im. L. Szopińskiego. Zapraszamy serdecznie!


Rozstrzygnięcie drugiego otwartego konkursu ofert na 2016 rok

Dotacje II - 2016 - TUTAJ


Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościerzyna w roku 2016.

Zobacz: OGŁOSZENIE


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na 2016 rok
Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wskazanym w art. 3 pkt. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

Dotacje 2016 - TUTAJ


OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2016 ROKU

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościerzyna w obszarach wymienionych w załączeniu.

Obszar:
- ochrona zdrowia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
- pomoc społeczna,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- kultura fizyczna i sport,
- oświata i wychowanie,
- działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Ogłoszenie i warunki konkursu - TUTAJ

Wzór oferty - TUTAJ


OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ DS. OPINIOWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W KONKURSIE OFERT 2016

Burmistrz Miasta ogłasza nabór na członków Komisji konkursowej do opiniowania wniosków złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zlecanych  przez Gminę  Miejską Kościerzyna w 2016 roku.

Ogłoszenie o naborze - TUTAJ


Projekt regulaminu i oceny wyboru ofert organizacji pozarządowych w 2016 r.

Zachęcamy do zapoznania się z projektem regulaminu oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościerzyna oraz karty oceny wniosku, uwzględniającą główne kryteriami oceny ofert organizacji pozarządowych w 2016 roku.

REGULAMIN OCENY I WYBORU OFERT - TUTAJ


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 r. Otwarte spotkanie konsultacyjne odbędzie się 6 listopada o godz. 13.00 w sali konferencyjnej w Sali im. L. Szopińskiego w Kościerzynie.

Podczas spotkania omówimy założenia programowe, w tym w szczególności nowe mechanizmy współpracy oraz wyłonimy członków Zespołu Konsultacyjnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Wszelki uwagi i sugestie do projektu Programu (do pobrania) można zgłaszać na specjalnym formularzu (do pobrania) w nieprzekraczalnym terminie do dnia listopada 16 listopada 2015 roku

w formie:
- elektronicznej na adres: o.szlagowska@koscierzyna.gda.pl
- listownej na adres: Urząd Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9 a, 83-400 Kościerzyna
- osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Kościerzyna w Wydziale Rozwoju i Promocji

Opinie i uwagi zgłaszane po terminie zakończenia konsultacji nie będą uwzględniane.

Zapraszamy serdecznie do czynnego udziału w konsultacjach.


Burmistrz Miasta informuje o wyniku rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2015 roku.

Zobacz: OGŁOSZENIE


Burmistrz Gminy Miejskiej Kościerzyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu. Oferty można składać do 10 sierpnia 2015 r. Szczegóły i warunki przydzielania dotacji w załączonym ogłoszeniu konkursowym.


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, oświaty i wychowania, turystyki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wskazanym w art. 3 pkt. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.

Zobacz:
Dotacje przyznane w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.

Harmonogram do umowy

Kosztorys do umowy

Oświadczenie


Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza otwarty konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku w zakresie: -turystyki, -ochrony zdrowia w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, -pomocy społecznej, -kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, -kultury fizycznej i sporty, -oświaty i wychowania.

Warunki konkursu: ogłoszenie 
 
Formularz ofertowy wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 27 stycznia 2015 r.

POBIERZ:
Ogłoszenie 
Wzór oferty
Załącznik nr 1 do zarządzenia

 

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 15081 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget