Strona z portalu

  / Urząd / Otwarty konkurs ofert
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na 2016 rok
Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wskazanym w art. 3 pkt. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

Dotacje 2016 - TUTAJ

 


OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2016 ROKU

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościerzyna w obszarach wymienionych w załączeniu.

Obszar:
- ochrona zdrowia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
- pomoc społeczna,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- kultura fizyczna i sport,
- oświata i wychowanie,
- działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Ogłoszenie i warunki konkursu - TUTAJ

Wzór oferty - TUTAJ

 


OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ DS. OPINIOWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W KONKURSIE OFERT 2016

 

 

Burmistrz Miasta ogłasza nabór na członków Komisji konkursowej do opiniowania wniosków złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zlecanych  przez Gminę  Miejską Kościerzyna w 2016 roku.

Ogłoszenie o naborze - TUTAJ


 

Projekt regulaminu i oceny wyboru ofert organizacji pozarządowych w 2016 r.
 
Zachęcamy do zapoznania się z projektem regulaminu oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościerzyna oraz karty oceny wniosku, uwzględniającą główne kryteriami oceny ofert organizacji pozarządowych w 2016 roku.

REGULAMIN OCENY I WYBORU OFERT - TUTAJ

 


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 r. Otwarte spotkanie konsultacyjne odbędzie się 6 listopada o godz. 13.00 w sali konferencyjnej w Sali im. L. Szopińskiego w Kościerzynie.

Podczas spotkania omówimy założenia programowe, w tym w szczególności nowe mechanizmy współpracy oraz wyłonimy członków Zespołu Konsultacyjnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Wszelki uwagi i sugestie do projektu Programu (do pobrania) można zgłaszać na specjalnym formularzu (do pobrania) w nieprzekraczalnym terminie do dnia listopada 16 listopada 2015 roku

w formie:
- elektronicznej na adres: o.szlagowska@koscierzyna.gda.pl
- listownej na adres: Urząd Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9 a, 83-400 Kościerzyna
- osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Kościerzyna w Wydziale Rozwoju i Promocji

Opinie i uwagi zgłaszane po terminie zakończenia konsultacji nie będą uwzględniane.

Zapraszamy serdecznie do czynnego udziału w konsultacjach.

 


Burmistrz Miasta informuje o wyniku rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2015 roku.

Zobacz: OGŁOSZENIE


Burmistrz Gminy Miejskiej Kościerzyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu. Oferty można składać do 10 sierpnia 2015 r. Szczegóły i warunki przydzielania dotacji w załączonym ogłoszeniu konkursowym.


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, oświaty i wychowania, turystyki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wskazanym w art. 3 pkt. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.

Zobacz:
Dotacje przyznane w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.

Harmonogram do umowy

Kosztorys do umowy

Oświadczenie


Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza otwarty konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku w zakresie: -turystyki, -ochrony zdrowia w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, -pomocy społecznej, -kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, -kultury fizycznej i sporty, -oświaty i wychowania.

Warunki konkursu: ogłoszenie 
 
Formularz ofertowy wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 27 stycznia 2015 r.

POBIERZ:
Ogłoszenie 
Wzór oferty
Załącznik nr 1 do zarządzenia

 

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 6401 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget