Strona z portalu

  / Urząd / „Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej – przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej” / Kościerskie strefy
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa

Finansowane z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii
oraz środków krajowych

Projekt pn. „Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej – przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej” jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG)
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) 2009-2014 w ramach programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”.

Projekt obejmujący swoim zasięgiem cały Powiat Kościerski został przygotowany wspólnie przez Gminę Miejską Kościerzyna - Lidera Kościerskiego Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego oraz członków Partnerstwa - Partnerów Projektu.

Kościerskie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego tworzą:

- wszystkie samorządy powiatu kościerskiego:
Gmina Miejska Kościerzyna
Powiat Kościerski
Gmina Kościerzyna
Gmina Lipusz
Gmina Liniewo
Gmina Dziemiany
Gmina Karsin
Gmina Nowa Karczma
Gmina Stara Kiszewa

- partnerzy społeczni:
Lokalna Organizacja Turystyczna „Serce Kaszub” w Kościerzynie
Kaszubski Instytut Rozwoju w Kościerzynie
Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza w Gdańsku
Pracodawcy Pomorza Gdańsk
Stowarzyszenie Przedsiębiorcy Kościerzyna
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku

Historia projektu

03.08.2012r. - podpisanie listu intencyjnego na rzecz opracowania wspólnego Programu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i zawiązania Partnerstwa w składzie: Gmina Miejska Kościerzyna, Gmina Kościerzyna, Powiat Kościerski

20.09.2012r. - rozpoczęcie cyklu spotkań Partnerów - propozycja rozszerzenia Partnerstwa na wszystkie gminy powiatu

17.12.2012r. - ustalenie priorytetowego obszaru problemowego Partnerstwa

17.04.2013r. - podpisanie listu intencyjnego przez wszystkich Partnerów

19.04.2013r. - złożenie wniosku aplikacyjnego do Programu Regionalnego MF EOG

31.05.2013r. - projekt uzyskał pozytywną opinię pod względem formalnym

21.08.2013r. - projekt uzyskał pozytywną opinię pod względem merytorycznym

16.10.2013r. - uzyskanie informacji o zakwalifikowaniu wniosku do dofinansowania

31.01.2014r. - podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

Okres realizacji Projektu:
- rozpoczęcie realizacji: styczeń 2014
- rzeczowe zakończenie realizacji: marzec 2016

Zakres rzeczowy Projektu:
Przedmiotem przedsięwzięcia jest opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej na utworzenie Kościerskich Stref Aktywności Gospodarczej o profilu usługowo-przemysłowym
i turystycznym.

Zakres opracowywanej dokumentacji obejmuje:

- niezbędną dokumentację strategiczną i operacyjną, w tym:

 1. aktualizację Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ziemi Kościerskiej - Zintegrowaną Strategię Rozwoju Kościerskiego Obszaru Funkcjonalnego;
 2. programy sektorowe wraz z analizami sektorowymi do tych dokumentów, w tym:
  1. Program Sektorowy Rozwoju Rynku Pracy, Edukacji i Aktywizacji Społecznej,
  2. Program Sektorowy Rozwoju Turystyki i Promocji z analizą możliwości uzyskania statusu uzdrowiska bądź obszaru uzdrowiskowego,
  3. Program Sektorowy Energetyki Odnawialnej z analizą dostępności zasobów odnawialnych źródeł energii i możliwości ich wykorzystania,
  4. Program Informatycznego Wsparcia Biznesu i Obsługi Turystyczne z analizą wdrożenia informatycznego systemu wsparcia biznesu i jednolitego systemu obsługi i informacji turystycznej,
  5. Studium wewnętrznej i zewnętrznej dostępności komunikacyjnej obszaru funkcjonalnego;
 3. Plan rozwoju instytucjonalnego Partnerstwa
 4. Plan komunikacji i konsultacji społecznych

- studia wykonalności oraz dokumentację techniczno-kosztorysową dla każdej
z planowanych do utworzenia stref w poniżej wskazanych lokalizacjach:

 1. strefa w terenie sołectwa Kłobuczyno, Gmina Kościerzyna
 2. strefa w terenie sołectwa Grzybowo, Gmina Kościerzyna
 3. strefa w Nowej Karczmie, Gmina Nowa Karczma
 4. strefa Kościerski Park Przemysłowy Gmina Miejska Kościerzyna
 5. strefa w obszarze Jezior Wdzydzkich (usługi o charakterze turystycznym) wraz
  z systemem ścieżek rowerowych łączących podstrefy wchodzące w jej skład:
  1. podstrefa na terenie Gminy Dziemiany
  2. podstrefa na terenie Gminy Karsin
  3. podstrefa na terenie Gminy Lipusz
  4. podstrefa na terenie Gminy Stara Kiszewa
  5. podstrefa na terenie Gminy Kościerzyna
 6. strefa ukierunkowana na OZE w Lubaniu, Gmina Nowa Karczma
 7. strefa ukierunkowana na OZE w Liniewskich Górach, Gmina Liniewo

Realizacja przedsięwzięcia umożliwi budowę w oparciu o wypracowane dokumenty stref aktywności gospodarczej w powiecie kościerskim we wskazanych lokalizacjach, która obejmie:

 • przygotowanie terenów inwestycyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną obejmującą branże: drogową, uzbrojenie w sieci: wodno-kanalizacyjną, energetyczną, telekomunikacyjną oraz pozostałą infrastrukturę towarzyszącą,
 • przygotowanie bazy infrastrukturalnej dla prowadzenia działalności gospodarczej,
 • stworzenie połączeń komunikacyjnych do stref gospodarczych,
 • dostosowanie edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym do potrzeb rynku pracy poprzez stworzenie pracowni nauki zawodu, w tym w zakresie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE oraz posługiwania się narzędziami informatycznymi,
 • wdrożenie Systemu Informatycznego Wsparcia Biznesu i Obsługi Turystycznej.

Wartość i źródła finansowania Projektu:

Partner

Całkowite koszty Projektu

Wkład własny samorządu

Dofinansowanie
ze środków
MF EOG (85%)

Razem

Gmina Miejska Kościerzyna - Lider Partnerstwa

124 063,16

703 024,58

827 087,74

Powiat Kościerski

35 705,36

202 330,37

238 035,73

Gmina Kościerzyna

49 987,50

283 262,50

333 250,00

Gmina Lipusz

35 705,36

202 330,37

238 035,73

Gmina Liniewo

25 351,47

143 658,33

169 009,80

Gmina Dziemiany

26 020,47

147 449,33

173 469,80

Gmina Karsin

35 705,36

202 330,37

238 035,74

Gmina Nowa Karczma

35 705,36

202 330,38

238 035,73

Gmina Stara Kiszewa

35 705,36

202 330,37

238 035,73

RAZEM

403 949,40

2 289 046,60

2 692 996,00

Zobacz:
Dane kontaktowe Lidera i Partnerów Projektu

Dane kontaktowe pracowników Wydziału Rozwoju i Promocji

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy to forma bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznana przez Norwegię, Islandię i Lichtenstein dla nowych członków Unii Europejskiej. Głównymi celami funduszy norweskich oraz funduszy EOG są: przyczynianie się do zmniejszenia różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków pomiędzy państwami darczyńcami a beneficjentami. Wsparcie dla Kościerskiego Obszaru Funkcjonalnego jest udzielane w ramach Programu Regionalnego „Rozwój miast przez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”. Głównym celem Programu jest osiągnięcie lepszej spójności społecznej i gospodarczej na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym poprzez wypracowanie mechanizmów efektywnej współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego a przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, w celu podejmowania wspólnych decyzji dotyczących danego obszaru czy rozwiązywania istotnych dla danego terenu problemów. Więcej informacji na temat funkcjonowania Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego można uzyskać na stronach: www.eog.gov.pl i www.eeagrants.org.
Strona: 1 
Stronę odwiedzono 8792 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget