Strona z portalu

  / Rada Miasta / Sesje VII kadencji Rady Miasta Kościerzyna / XVI Sesja Rady Miasta Kościeryzna - 30 września 2015 roku
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa

Sesja nr XVI  -  30 września 2015 roku

Zaproszenie na sesję

 

CZĘŚĆ I

Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, ustalenie porządku obrad oraz przyjęcie protokołów z  XIII, XIV i XV sesji.
-
  lista obecności
- przyjęty porządek obrad                            
-
protokół z XIII sesji    
- protokół z XIV sesji
-
protokół z XV sesji


CZĘŚĆ II

Sprawozdanie Burmistrza z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady - prezentacja

CZĘŚĆ III

Informacja z wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze 2015 r.
- prezentacja WF
- informacja


CZĘŚĆ IV

Podjęcie uchwał finansowych.

 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/438/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zmienionej uchwałą Nr LXXIV/547/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 października 2014r., Nr VII/25/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 lutego 2015 r. i Nr X/53/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 kwietnia 2015 r.; - XVI/109/15
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały V/12/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2015 rok; - XVI/110/15
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna;-  XVI/111/15
 • Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok; - XVI/112/15
 • Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok; -  XVI/113/15
 • Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej;- XVI/114/15
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/134/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych; - XVI/115/15
  - deklaracja IR-1          
  - deklaracja DR-1

 

CZĘŚĆ V

Uchwały dot. planowania przestrzennego i rozbudowy dróg.

 • Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Kościerzyna w części dotyczącej działki nr 95 obręb 7;
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Kościerzyna Zachód w Kościerzynie;
 • Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do rozbudowy układu drogowego w Kościerzynie łączącego drogę wojewódzką nr 214 z drogą krajową nr 20 w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019;    
  - przebieg drogi

CZĘŚĆ VI

Pozostałe uchwały.

 • Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLII/339/13 Rady Miasta Kościerzyna w sprawie przyjęcia regulaminu funkcjonowania Rady Seniorów Miasta Kościerzyna;
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/287/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 października 2012 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Kościerzyna oraz nadania statutu Radzie Seniorów Miasta Kościerzyna;     
  - statut Rady Seniorów
 • Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika na kadencję w latach 2016 – 2019;
 • Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników;
 • Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Kościerzyny;
  - laudacja


CZĘŚĆ VII

Analiza oświadczeń majątkowych, Informacja z realizacji inwestycji miejskich oraz sprawozdanie z wykonania zadań i działalności Kościerskiego Domu Kultury i Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w okresie sezonu letniego.
- sprawozdanie WIZP   


- sprawozdanie KDK    
- sprawozdanie KOSIRCZĘŚĆ VIII

Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje, zakończenie sesji.


APEL - w sprawie zabezpieczenia bezpośrednich połączeń kolejowych na trasach Kościerzyna – Gdańsk i Gdańsk Kościerzyna obsługiwanych w ramach Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - TUTAJStrona: 1 
Stronę odwiedzono 6395 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget