Strona z portalu

  / Rada Miasta / Sesje VII kadencji Rady Miasta Kościerzyna / XIX Sesja Rady Miasta Kościerzyna - 25 listopada 2015 roku
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa

Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XIX
z dnia 25 listopada 2015 roku

Zaproszenie na sesję

Część I.

Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, ustalenie porządku obrad oraz przyjęcie protokołu z XVII i XVIII sesji.
lista obecności                    
- przyjęty porządek obrad
- protokół z XVII sesji Rady Miasta
- protokół z XVIII sesji Rady Miasta


Część II.

Sprawozdanie Burmistrza z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady - sprawozdanie burmistrza

Część III.

Podjęcie uchwał dot. budżetu miasta

  • zmiany uchwały V/12/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2015 rok - XIX/134/15
  • zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna - XIX/135/15

Część IV.

Podjęcie uchwał dot. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami miejskimi,

  • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Klasztorną, Wojska Polskiego, Kapliczną od południa graniczącego z terenem cmentarza w Kościerzynie - XIX/136/15
  • nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego - XIX/137/15
  • przyznania nieruchomości zamiennej działki nr 1455/2 w ramach odszkodowania właścicielowi gruntu przejętego z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Kościerzyna - XIX/138/15
  • wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanej działki gruntu, oznaczonej nr geodezyjnym 101/35, położonej przy ul. Gałęźnej, w obrębie geodezyjnym nr 01 miasta Kościerzyna - XIX/139/15
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą, na czas oznaczony do 3 lat - XIX/142/15


Część IV.

Podjęcie uchwał pozostałych

  • uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok” - XIX/140/15

  • wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki niepubliczne na obszarze Gminy Miejskiej Kościerzyna w roku 2016 - XIX/141/15

Część V.

Informacja z wykonania zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015 - informacja BOPO


Część VI.

Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje oraz zakończenie sesji.Strona: 1 
Stronę odwiedzono 5658 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget