Strona z portalu

  / Rada Miasta / Sesje VII kadencji Rady Miasta Kościerzyna / XXII Sesja Rady Miasta Kościerzyna - 30 grudnia 2015 roku
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa

Sesja Rady Miasta XXII
30 grudnia 2015 roku

Zaproszenie na sesje

Część I.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad oraz ustalenie porządku obrad.
- lista obecności
- przyjęty porządek obrad

Część II.   Sprawozdanie Burmistrza z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.
-
Sprawozdanie Burmistrza


Część III.  Podjęcie uchwał finansowych

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/12/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kościerzyna na 2015 rok XXII/145/15

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna,Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości - XXII/146/15

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości - XXII/147/15

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny - XXII/148/15

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny - XXII/149/15

Część IV.  Podjęcie uchwał w zakresie gospodarki nieruchomościami miejskimi i planowaniem przestrzennym

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr LVII/424/13 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 20 grudnia 2013 r. - XXII/150/15

Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia aportem do spółki Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 232/14, położonej w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna - XXII/151/15

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanej działki gruntu, oznaczonej nr geodezyjnym 7/8, położonej przy ul. Sobótki, w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Kościerzyna - XXII/152/15

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości udziału w niezabudowanej działce gruntu, oznaczonej nr geodezyjnym 98, położonej w rejonie ul. Spokojnej, w obrębie geodezyjnym nr 07 miasta Kościerzyna - XXII/153/15

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu nr 159/63, nr 159/64, nr 159/65 i nr 159/66 położonych w rejonie ulicy Tomasza Rogali, w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna - XXII/154/15

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu nr 179/35, nr 172/53 i nr 171/18, położonych w rejonie ulic Drogowców i Budowlanych, w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna - XXII/155/15

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 309/1, położonej przy ul. Gajowej, w obrębie geodezyjnym nr 07 miasta Kościerzyna - XXII/156/15

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą, na czas oznaczony do 3 lat - XXII/157/15

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą, na czas oznaczony do 3 lat - XXII/158/15

Część V.   Podjęcie uchwał w zakresie spraw społecznych i oświaty

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA KOŚCIERZYNA NA ROK 2016” - XXII/159/15

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Kościerzyna na lata 2015 – 2018 - XXII/160/15

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr VIII/41/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów przyjęcia dzieci do Przedszkola Samorządowego nr 7 w Kościerzynie i oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Kościerzynie oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów - XXII/161/15

Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Kościerzynie i utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - XXII/162/15

Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Kościerzynie i utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - XXII/163/15

Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 w Kościerzynie i utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - XXII/164/15

Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościerzyna - XXII/165/15

Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej  dla której organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościerzyna - XXII/166/15

Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych dla których Gmina Miejska Kościerzyna jest organem prowadzącym - XXII/167/15

Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli dla których Gmina Miejska Kościerzyna jest organem prowadzącym - XXII/168/15

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/141/15 Rady Miasta Kościerzyna w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki niepubliczne na obszarze Gminy Miejskiej Kościerzyna w roku 2016 - XXII/169/15

Część VI.  Podjęcie pozostałych uchwał.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do budowy układu drogowego w Kościerzynie łączącego drogę wojewódzką nr 214 z drogą krajową nr 20 w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” - XXII/170/15

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Sportu i Rekreacji w Gminie Miejskiej Kościerzyna na lata 2016-2020” - XXII/171/15

Podjęcie uchwały w sprawie oddalenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kościerzyna - XXII/172/15

Część VI.  Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje zakończenie sesji.
Strona: 1 
Stronę odwiedzono 6216 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget