Strona z portalu

  / Aktualności / INFORMACJA - stypendia
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
INFORMACJA - stypendia
Zdjęcie
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że od bieżącego roku świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym: - stypendia szkolne - zasiłek szkolny będą realizowane przez tutejszy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wnioski należy składać u pracowników socjalnych do 15 września danego roku.

Formularze wniosku będą dostępne w MOPS od 14.08.2017r.

Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania oraz kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności w dodatkowych zajęciach nauki języków obcych, zajęciach wyrównawczych, sportowych, informatycznych i innych zajęciach poszerzających wiedzę i umiejętności ucznia, a także całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z wyjazdem śródrocznym w ramach tzw. „Zielonej szkoły”, wyjazdem na wycieczkę przedmiotową, uczestnictwem w edukacyjnych spektaklach teatralnych lub projekcjach filmowych,

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności na zakup podręczników, lektur, słowników, publikacji i komputerowych programów edukacyjnych pomocnych przy realizacji ścieżek edukacyjnych wskazanych we wniosku o przyznanie stypendium, a także na zakup:

a) zeszytów, przyborów szkolnych,

b) plecaka szkolnego – tornistra,

c) mundurka szkolnego,

d) stroju sportowego na zajęciach wychowania fizycznego,

e) kalkulatora,

f) innego rodzaju pomocy edukacyjnych,

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, a w szczególności kosztów dojazdu do szkoły środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji oraz wyżywienia w stołówkach szkolnych i internacie.

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 660 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget