Strona z portalu

  / Aktualności / Informacja w sprawie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Informacja w sprawie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego
Zdjęcie
INFORMACJA dotycząca uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w danym roku.

Podstawa prawna

Art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030 z późn. zm.)

Opis sprawy

Na podstawie art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030 z późn. zm.) sejmik województwa, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa, określi, w drodze uchwały, ogólną powierzchnię przeznaczoną corocznie pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw, mając na względzie zagrożenie narkomanią, zapotrzebowanie na surowce pochodzące z tych upraw oraz tradycję uprawy maku i konopi włóknistych na danym terenie.

Zgodnie z art. 45 ust 1 - 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030 z późn. zm.) uprawa maku, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu farmaceutycznego i nasiennictwa.

Uprawa maku niskomorfinowego może być prowadzona wyłącznie na cele spożywcze i nasiennictwa.

Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa. Uprawa konopi innych niż wymienione powyżej jest zabroniona.

Opis procedury:

W związku z procedurą corocznych prac nad Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw informacje o planowanej powierzchni i rejonizacji upraw maku i konopi włóknistych na terenie województwa pomorskiego należy kierować do połowy grudnia roku poprzedzającego rok, którego dotyczy przedmiotowa Uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego.

 

Zgłoszenia należy kierować na adres:

Sejmik Województwa Pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

W powyższym zgłoszeniu należy określić:

1)    imię i nazwisko/ nazwę podmiotu zgłaszającego,

2)    miejsce zamieszkania/ adres siedziby zgłaszającego,

3)    dane kontaktowe: telefon, adres e-mail,

4)    czy zgłaszający jest producentem czy prowadzącym skup maku / konopi włóknistych,

5)    wskazanie gatunku uprawy (mak, mak niskomorfinowy, konopie włókniste),

6)    cel prowadzenia uprawy,

7)    lokalizacja uprawy – na terenie jakiej gminy województwa pomorskiego planowana jest uprawa,

8)    powierzchnia uprawy w ha na terenie danej gminy.

Uwagi dodatkowe:

1)    Projekt uchwały jako projekt aktu prawa miejscowego podlega konsultacjom z wojewódzką radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

2)    Uchwała jako akt prawa miejscowego jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

3)    Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Sprawę prowadzi:

Departament Środowiska i Rolnictwa

Adres: ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: (58) 32 68 763

 

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 1059 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget