Strona z portalu

  / Aktualności / Konsultacje Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok – złóż wniosek!
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Konsultacje Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok – złóż wniosek!
Zdjęcie
Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach, w wyniku których w budżecie Miasta Kościerzyny na rok 2020 znajdą się zadania wskazane przez mieszkańców Kościerzyny.

Jak to działa w Kościerzynie?

W pierwszym etapie konsultacji mieszkańcy Kościerzyny, na specjalnie przygotowanych formularzach, mogą zgłaszać propozycje projektów do realizacji w dowolnym miejscu w mieście (miasto nie jest dzielone na okręgi). Na tym etapie każdy projekt musi poprzeć minimum 20 mieszkańców miasta (poza zgłaszającym projekt). Następnie zgłoszone projekty podlegać będą komisyjnej ocenie, a projekty zaopiniowane przez komisję pozytywnie zostaną poddane głosowaniu mieszkańców. Projekty wybrane w głosowaniu mieszkańców zostaną wprowadzone do projektu budżetu miasta na 2020 rok.

UWAGA ważne:

 • Łączna pula środków wynosi 620.000 zł.
 • Propozycje projektu mogą zgłaszać wyłącznie mieszkańcy miasta Kościerzyna.
 • Miasto nie jest dzielone na okręgi, tzn. mieszkańcy mogą składać projekt do realizacji w dowolnym miejscu w mieście.
 • Propozycja projektu do budżetu obywatelskiego może dotyczyć tylko jednej lokalizacji.
 • Każdy z uczestników konsultacji może zgłosić jeden wniosek, przy czym wartość jednostkowa zgłoszonego projektu o charakterze inwestycyjnym nie może przekroczyć kwoty 206.666,66 zł brutto.
 • Zgłaszane mogą być wyłącznie projekty dotyczące realizacji inwestycji (infrastrukturalne).
 • Zgłaszający musi określić przybliżony koszt realizacji projektu według własnego oszacowania. Ostateczna wycena dokonywana jest w procesie weryfikacji zgłoszonych zadań przez Urząd Miasta Kościerzyna.
 • W ramach konsultacji mogą być proponowane wyłącznie wydatki dotyczące inwestycji ogólnodostępnej dla mieszkańców miasta Kościerzyna i mieszczące się w granicach zadań własnych gminy.
 • Zgłoszenie projektu następuje wyłącznie za pośrednictwem odpowiedniego formularza wraz z dołączoną listą poparcia przynajmniej 20 mieszkańców popierających wniosek (poza zgłaszającym projekt).
 • Każdy mieszkaniec Kościerzyny może poprzeć dowolną liczbę zgłaszanych projektów.
 • Wzór formularza zgłoszeniowego projektu i wzór listy poparcia Formularz zgłoszenia  projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego jest dostępny na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Kościerzyna.
 • Zgłoszenia projektów można składać w jednej z poniższych form:

1) pisemnej w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Kościerzyna - formularz należy podpisać odręcznie z imienia i nazwiska,

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad@koscierzyna.gda.pl - należy przesłać skan odręcznie podpisanego formularza,

3) poprzez platformę E-Puap na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miasta Kościerzyna - w tym przypadku nie jest wymagane złożenie odręcznego podpisu.

 • Dla ważności zgłoszenia niezbędne jest wyrażenie przez zgłaszającego zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • W przypadku zgłaszania projektów pisemnie termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało złożone lub wpłynęło do Urzędu Miasta Kościerzyna.
 • W przypadku zgłaszania projektów przez pocztę elektroniczną lub przez platformę E-Puap termin uważa się za zachowany, jeżeli zgłoszenie wpłynęło przed tym terminem na adres poczty elektronicznej lub na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miasta Kościerzyna.

Wszelkie regulacje dotyczące konsultacji społecznych z mieszkańcami Kościerzyny dotyczących propozycji projektów do budżetu Miasta Kościerzyna na rok 2020 zostały przyjęte w drodze Uchwały Nr IX/80/19 w sprawie zasad budżetu obywatelskiego. Zasady zgłaszania projektów oraz zasady ich oceny, w tym kryteria formalne i merytoryczne, jakim powinny odpowiadać zgłoszone projekty, zawarte są w Rozdziałach nr 2 i 3 przedmiotowej Uchwały.

Zapraszamy do składania własnych propozycji projektów
do budżetu Kościerzyny na rok 2020.

Na zgłoszenia czekamy w okresie od 03.06.2019r. do 05.07.2019r.

Załączniki:
- wzór formularza zgłoszeniowego projektu – TUTAJ
- wzór listy poparcia – TUTAJ
- harmonogram konsultacji z mieszkańcami Kościerzyny – TUTAJ
Strona: 1 
Stronę odwiedzono 2341 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget