Strona z portalu

  / Aktualności / Budżet Obywatelski - rusza głosowanie na projekty!
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Budżet Obywatelski - rusza głosowanie na projekty!
Zdjęcie
Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach budżetowych, w wyniku których w budżecie Miasta Kościerzyny na rok 2020 znajdą się zadania wskazane przez mieszkańców Kościerzyny. W wyniku bezpośredniego głosowania mieszkańców wybrane zostaną projekty do realizacji w 2020 roku.

Regulacje dotyczące konsultacji społecznych z mieszkańcami Kościerzyny dotyczących propozycji projektów do budżetu Miasta Kościerzyna na rok 2020 zostały przyjęte w drodze Uchwały Nr IX/80/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie zasad budżetu obywatelskiego.

Informujemy, iż w wymaganym terminie, tj. do dnia 01.08.2019r., nie wpłynęły żadne odwołania wnioskodawców, których projekty nie zostały dopuszczone do głosowania przez Komisję ds. do spraw Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.

Lista projektów zakwalifikowanych do głosowania znajduje się poniżej:

Lista projektów zakwalifikowanych do głosowania - tutaj

Karta do głosowania zawierająca projekty zakwalifikowane do głosowania  znajduje się poniżej:

Karta do głosowania PDF - tutaj  /  DOC - tutaj

Sposób składania karty:

  • Kartę do głosowania można złożyć w jednej z poniższych form:

1) pisemnej w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Kościerzyna - kartę należy podpisać odręcznie z imienia i nazwiska,

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad@koscierzyna.gda.pl - należy przesłać skan odręcznie podpisanej karty,

3) poprzez platformę E-Puap na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miasta Kościerzyna - w tym przypadku nie jest wymagane złożenie odręcznego podpisu.

  • Dla ważności karty niezbędne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  • W przypadku karty składanej pisemnie termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem karta została złożona lub wpłynęła do Urzędu Miasta Kościerzyna.
  • W przypadku karty składanej przez pocztę elektroniczną lub przez platformę E-Puap termin uważa się za zachowany, jeżeli karta wpłynęła przed tym terminem na adres poczty elektronicznej lub na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miasta Kościerzyna.

Zasady głosowania:

Na karcie można oddać głos na jeden wybrany projekt. Głos oddany jest nieważny, jeżeli głosujący:

1) nie jest mieszkańcem Kościerzyny,

2) nie wypełnił wszystkich pól karty do głosowania (oznaczonych gwiazdką*),

3) nie wybrał żadnego projektu lub wybrał większą liczbę projektów niż jeden,

4) złożył lub przesłał więcej niż jedną kartę do głosowania,

5) nie złożył odręcznego podpisu w przypadku kart składanych w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną.

Na Państwa głosy czekamy do 06.09.2019r.

Zapraszamy do oddania głosu!

 

Zamieszczono dnia 02.08.2019r.


Klauzula informacyjna

- Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
na potrzeby Budżetu Obywatelskiego Miasta Kościerzyna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kościerzyna z siedzibą przy ul.  3 Maja 9a, 83-400 Kościerzyna, telefon: +48 58 680 23 49, email: urzad@koscierzyna.gda.pl.

2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: j.lindstet@koscierzyna.gda.pl lub z Administratorem danych wskazanym w punkcie 1, z dopiskiem IOD.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Kościerzyna, na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2018 r. poz. 994 ze zm.), wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu, aż do czasu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów.

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:

a)   dostępu do swoich danych osobowych;

b)   poprawiania swoich danych osobowych;

c)   wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d)   wniesienia żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; informujemy, że ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie - cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem;

e)   przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych;

f)    wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane/przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym:

a)   organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b)   innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miejską Kościerzyna przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Burmistrz Kościerzyny.

7. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

8. Pan/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy.

9. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do przeprowadzenia procedury związanej z realizacją Budżetu Obywatelskiego Miasta Kościerzyna.

 

 

 

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 3349 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget