Strona z portalu

  / Urząd / Efektywność energetyczna i OZE / Możliwości finansowania inwestycji energetycznych i OZE
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa

Fundusze i programy krajowe

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 • 5.1. Część 3. Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych - program przeznaczony dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych, zakładający do 45% kapitału kredytu;
 • 5.4. Efektywne wykorzystanie energii Część 2. Dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzących do oszczędności energii przedsiębiorstw – pożyczka do 75% kosztów kwalifikowanych dla przedsiębiorstw;
 • 5.4. Efektywne wykorzystanie energii Część 3. Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych – dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego dla osób fizycznych, planowane uruchomienie I kwartał 2013r.
 • 5.3. System zielonych inwestycji GIS Część 5. Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych – dotacja do 100% kosztów kwalifikowalnych dla Polskiej Akademii Nauk i instytutów naukowych, państwowych instytucji kultury, instytucji gospodarki budżetowej, miejskich i powiatowych komend straży pożarnej, planowany nabór XI – XII 2012r.;
 • 5.7. Inteligentne sieci energetyczne – dotacja dla przedsiębiorstw, JST i ich związków, uczelni, instytutów badawczych, Polskiej Akademii Nauk, planowany nabór XII 2012r. - I 2013r.
 • 5.8. Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii „KAWKA” - dotacja udzielana przez WFOŚiGW dla podmiotów wskazanych w programach ochrony powietrza, projekt programu
 • C. Efektywność i odnawialne źródła energii. Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii – dofinansowanie projektów od 170 tyś do 2 mln Euro, przewidywany nabór IV kwartał 2012r. (środki w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego)

        więcej informacji: www.nfosigw.gov.pl

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W ramach WFOŚiGW w Gdańsku możliwe jest pozyskanie dopłaty do oprocentowania kredytów oraz dofinansowanie inwestycji w ramach programów:

 • Słoneczne Pomorze – dotacje dla zadań, których realizacja przyniesie najlepsze efekty ekologiczne wyrażone wielkością energii uzyskanej z kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych oraz urządzeń zasilanych łącznie energią słoneczną i wiatrową (np. lampy hybrydowe) a następnie dofinansowanie ich realizacji w formie dotacji;
 • Czyste powietrze Pomorze – dotacje dla zadań, których realizacja przyniesie najlepsze efekty ekologiczne wyrażone wielkością uzyskanej redukcji emisji substancji szkodliwych do atmosfery na skutek  modernizacji źródeł energii cieplnej poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpienie ich: kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym, źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kolektory słoneczne, kotły opalane biomasą), podłączeniem do sieci ciepłowniczej;
 • Zielona Energia – pożyczki dla zadań inwestycyjnych, których realizacja przyniesie najlepsze efekty wyrażone obniżoną emisją do powietrza w odniesieniu do technologii wykorzystujących paliwa konwencjonalne i/lub przyrostem mocy pochodzącej z technologii odnawialnych źródeł energii;

a także dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej (kampanie, programy i warsztaty edukacyjne, wydawnictwa, audycje RTV, szkolenia, seminaria, sympozja) zgodnych z założeniami Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej, Narodowego Planu Edukacji Ekologicznej oraz Programu Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego

Więcej informacji na: www.wfosigw-gda.pl

 

Bank Gospodarstwa Krajowego

 • Fundusz Termomodernizacji i Remontów - Kredyt do 100% nakładów inwestycyjnych połączony z możliwością otrzymania premii bezzwrotnej: termomodernizacyjnej, remontowej (budynki wielorodzinne, użytkowane przed dniem 14 sierpnia 1961), kompensacyjnej. Wartość przyznawanej premii termomodernizacyjnej wynosi 20% wykorzystanego kredytu, jednak nie więcej niż 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego. Wysokość premii remontowej stanowi 20% wykorzystanej kwoty kredytu, nie więcej jednak niż 15% kosztów przedsięwzięcia remontowego.

Więcej informacji na: www.bgk.com.pl 

 

Bank Ochrony Środowiska

 • Słoneczny EkoKredyt –  zakup i montaż kolektorów słonecznych do podgrzewania wody (dla klientów indywidualnych i wspólnot mieszkaniowych), połączony z możliwością otrzymania zwrotu nawet 45% inwestycji z dotacji ze środków NFOŚiGW;
 • Kredyt z Dobrą Energią – finansowanie przedsięwzięć z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii polegających na budowie: biogazowni, farm wiatrakowych, instalacji energetycznego wykorzystania biomasy, innych projektów z zakresu energetyki odnawialnej, oferowany samorządom lokalnym, spółkom komunalnym, dużym, średnim i małym przedsiębiorcom;
 • Kredyt na urządzenia ekologiczne – przeznaczony na zakup urządzeń i wyrobów służących ochronie środowiska, w tym m.in.: kolektory słoneczne, pompy ciepła, rekuperatory, systemy dociepleń budynków;
 • Kredyt Termoulga – finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych dla budynków, sieci i źródeł ciepła oraz przedsięwzięć remontowych powiązanych z termomodernizacją i remontów domów jednorodzinnych, połączony z możliwością ubiegania się o o premię termomodernizacyjną, remontową bądź kompensacyjną;
 • Kredyt Energooszczędny – inwestycje prowadzące do ograniczenia zużycia energii elektrycznej, w tym: wymiana i/lub modernizacja, w tym rozbudowa oświetlenia ulicznego, oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego budynków użyteczności publicznej, przemysłowych, usługowych itp., wymiana przemysłowych silników elektrycznych, wymiana i/lub modernizacja dźwigów, w tym dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych, modernizacja technologii na mniej energochłonną,  wykorzystanie energooszczędnych wyrobów i urządzeń w nowych instalacjach, inne przedsięwzięcia służące oszczędności energii elektrycznej. W przypadku samorządów maksymalna kwota kredytu do 100% inwestycji z możliwością refundacji kosztów audytu energetycznego, a także spłaty kredytu z oszczędności wynikających ze zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, uzyskanych dzięki realizacji inwestycji;
 • Kredyt z Klimatem – długoterminowe finansowanie przeznaczone na realizację przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej, udzielany ze środków rządowego banku niemieckiego KfW Bankengruppe w ramach Programu Efektywności Energetycznej w budynkach (inwestycje skierowane na zmniejszenie zużycia energii, prowadzące do redukcji emisji CO2 poprzez termomodernizacje budynków mieszkalnych oraz obiektów usługowych i przemysłowych, instalacje kolektorów słonecznych, pomp ciepła, instalacje i modernizacje indywidualnych systemów grzewczych, likwidacje indywidualnego źródła i podłączenie do sieci miejskiej) oraz Programu Modernizacji Kotłów;
 • Kredyt z linii kredytowej NIB (Nordic Investment Bank) - długoterminowe finansowanie przeznaczone na realizację przedsięwzięć mających na celu poprawę środowiska naturalnego m.in. w sektorze związanym z ochroną powietrza poprzez termomodernizację, remont istniejących budynków, o ile przyczyni się do redukcji emisji do powietrza i poprawiają efektywność energetyczną budynku bądź inwestycje polegające na zamianie paliw kopalnych na energię ze źródeł odnawialnych.

Więcej informacji na: www.bosbank.pl

 

Fundusze i programy Unii Europejskiej

Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Fundusz Spójności wdrażany jest w Polsce poprzez 16 programów regionalnych bądź programy krajowe w tym:

 • Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 m.in. Oś Priorytetowa 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku – ukierunkowana na realizację przedsięwzięć m.in. w zakresie: rozwoju energetyki opartej na źródłach odnawialnych, infrastruktury energetycznej i poszanowania energii;
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko: Oś Priorytetowa VII Transport przyjazny środowisku, Oś Priorytetowa IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Oś Priorytetowa X Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii;
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.

Europejski Fundusz Efektywności Energetycznej

Nowy europejski fundusz inwestycyjny na rzecz projektów zrównoważonej energetyki uruchomiony w 2011, wykorzystujący niewydane 146 milionów euro z Europejskiego Programu Odbudowy Gospodarczej uzupełnionego współfinansowaniem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w celu zapewnienia produktów kapitałowych, gwarancyjnych oraz kredytowych samorządom i jednostkom działającym w ich imieniu. Fundusz skupia się na inwestycjach w budynki, lokalną infrastrukturę energetyczną, rozproszone instalacje odnawialne oraz mobilność miejską.

Program Inteligentna Energia dla Europy (IEE)

Jest to program wspierający działania pozainwestycyjne, którego głównym celem jest: poprawa efektywności energetycznej oraz racjonalne wykorzystanie zasobów energetycznych, promowanie nowych i odnawialnych źródeł energii oraz wspieranie dywersyfikacji źródeł energii, promowanie efektywności energetycznej oraz zastosowania nowych i odnawialnych źródeł energii w transporcie.

W ramach programu IEE między innymi współfinansowane są projekty przyczyniające się do sukcesu inicjatywy Porozumienia Burmistrzów zwłaszcza poprzez promocję działań, wspomaganie współpracy między samorządami, regionami i ich lokalnymi partnerami oraz pomoc merytoryczna na rzecz sygnatariuszy porozumienia

Inicjatywa JESSICA (Wspólne Europejskie Wsparcie na Rzecz Trwałych Inwestycji na Obszarach Miejskich)

Jest to inicjatywa Komisji Europejskiej przy współpracy Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Banku Rozwoju Rady Europejskiej powołana w celu promowania zrównoważonych inwestycji. JESSICA to przede wszystkim możliwość stworzenia funduszu inwestycyjnego (lub wielu takich funduszy), który będzie w stanie realizować określone cele społeczno-ekonomiczne z korzyścią dla lokalnych społeczności. Taki fundusz inwestycyjny (nazwany, w języku JESSICA, funduszem rozwoju obszarów miejskich) nie będzie przy tym jednorazowym przedsięwzięciem zrealizowanym na potrzeby osiągnięcia jakiś doraźnych celów, ale partnerem dla zarządów regionów i miast w realizacji długofalowych celów związanych z rozwojem obszarów miejskich. Dla innych, głównym celem JESSICA może być usprawnienie pozyskiwania środków unijnych, możliwość pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania, uzyskanie możliwości finansowania projektów, które trudno byłoby finansować ze środków pomocowych w tradycyjnym systemie dotacyjnym, etc. Najważniejsze jest postrzeganie JESSICA w kategoriach długofalowych korzyści, jakie może ona przynieść, nie tylko w bieżącym okresie programowym, ale także w kolejnych latach.    

Instrument ELENA

Mechanizm pomocy na szczeblu lokalnym w dziedzinie energii w postaci instrumentu finansowego wdrażanego przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny w ramach strategii 3x20. Są to fundusze na pomoc techniczną (w ramach programu CIP/IEE), wspierające władze lokalne i pokrywające do 90% kosztów przygotowania projektu.

Narzędzie ELENA zapewnia dotacje na pomoc merytoryczną. Szeroki zakres środków kwalifikujących się do takiego wsparcia obejmuje: studia wykonalności i studia rynkowe, konstruowanie programów inwestycyjnych, biznesplany, audyty energetyczne, przygotowanie procedur przetargowych oraz ustaleń umownych, jak również przydzielanie kierowania programem inwestycyjnym nowo-zatrudnionym członkom personelu. Ma to na celu połączenie rozproszonych projektów lokalnych w inwestycje systemowe i sprawienie, że staną się one atrakcyjne dla banków. Działania wymienione w planach działań gmin oraz programach inwestycyjnych muszą być finansowane z innych środków takich jak pożyczki, ESCO lub funduszy strukturalnych.

W ramach instrumentu finansowego ELENA zostały uruchomione dwa nowe instrumenty:

 •  ELENA-KfW - wspierający projekty inwestycyjne średniej wielkości, których budżet nie przekracza 50 mln euro i które dotyczą jednostek redukcji emisji CO2;
 • ELENA-CEB -  zapewniający pomoc techniczną w rozwoju projektów inwestycyjnych związanych z budynkami socjalnymi.

Pomoc merytoryczna JASPERS

Wspólna Pomoc Celem Wspierania Projektów w Regionach Europejskich, obejmująca pomoc na rzecz 12 krajów członkowskich Unii Europejskiej z Europy Środkowej i Wschodniej w zakresie przygotowania najważniejszych projektów, które mają zostać przedłożone do finansowania dotacji w ramach funduszy strukturalnych lub funduszu spójności. JASPERS ma na celu zwiększenie jakości i ilości projektów, które mają zostać przesłane do zatwierdzenia do służb Komisji i stanowi nieodpłatną pomoc ukierunkowaną na przyspieszenie absorbowania dostępnych środków.   

Programy Współpracy INTERREG

 • INTERREG IVA – program służący wsparciu współpracy transgranicznej wzdłuż wszystkich wewnętrznych granic Unii Europejskiej, mający na celu promowanie wymiany doświadczeń pomiędzy regionami europejskimi oraz poszukiwanie wspólnych rozwiązań napotkanych problemów;
 • INTERREG IVB – program służący realizacji w ramach współpracy projektów pilotażowych, przygotowania inwestycji i mniejszych inwestycji
 • INTERREG IVC -  program współpracy międzyregionalnej, przeznaczony na  realizację projektów nieinwestycyjnych, dotyczących głównie wymiany doświadczenia i mniejszych inicjatyw pilotażowych skoncentrowanych na testowaniu metod i narzędzi.

Program URBACT

Europejski program wymiany wiedzy i doświadczeń w ramach współpracy, skierowany do miast promujących zrównoważony rozwój miejski.

Program SMART CITIES

Technologiczny komponent europejskiej polityki energetycznej, a zarazem  inicjatywa wspierająca ograniczoną liczbę dość dużych miast i regionów podejmujących pionierskie działania mające przyczynić się do postępów w zakresie osiągania ambitnych celów klimatycznych, poprzez zrównoważone wykorzystanie i produkowanie energii oraz mobilność. Główne elementy inicjatywy stanowią w szczególności działania w dziedzinie budownictwa, lokalnych sieci energetycznych i transportu

Program Life+

Jedyny instrument finansowy Wspólnoty europejskiej powołany ściśle w celu wspierania przedsięwzięć w dziedzinie ochrony środowiska. Jego głównymi celami są ułatwienie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja polityk ochrony przyrody oraz identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących ochrony środowiska

CONCERTO

Ogólnoeuropejska inicjatywa Komisji Europejskiej, w ramach której podejmowane są działania zmierzające do budowy bardziej zrównoważonej przyszłości w świetle potrzeb energetycznych Europy. Obecnie uczestniczy w nim 58 gmin z 23 krajów. Każda z nich dąży do osiągnięcia możliwie najwyższego poziomu samowystarczalności energetycznej. Inicjatywa CONCERTO realizowana jest w ramach siódmego programu ramowego pod nadzorem Dyrekcji Generalne ds. Energii i Transportu Komisji Europejskiej

Civitas plus

Inicjatywa Komisji Europejskiej, wchodząca w skład siódmego programu ramowego mająca na celu promowanie i wdrażanie zrównoważonego, czystego i wydajnego transportu miejskiego

Szwajcarsko – Polski Program Współpracy

Fundusz Szwajcarski ma na celu zmniejszanie różnic społeczno-gospodarczych istniejących pomiędzy Polską, a wyżej rozwiniętymi państwami UE oraz różnic na terytorium Polski – pomiędzy ośrodkami miejskimi, a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym. Działania dotyczące szeroko pojętej energetyki i redukcji emisji gazów cieplarnianych mogą ubiegać się o dofinansowanie z Funduszu w ramach Obszaru priorytetowego – Środowisko i Infrastruktura, Cel 2. Zwiększenie wydajności energii i redukcji emisji, w szczególności gazów cieplarnianych i niebezpiecznych substancji:

 • I. Poprawa efektywności energetycznej poprzez wprowadzanie systemów energii odnawialnej;
 • II. Odnowy, remontu i/lub modernizacji komunalnych sieci cieplnych w częściach miast (o zwartej zabudowie wielorodzinnej) ogrzewanych przez małe lokalne kotłownie i piece kaflowe, na obszarach o dopuszczalnych i docelowych poziomach zanieczyszczeń powietrza;
 • III. Odnowy/remontu i/lub modernizacji centralnych źródeł ciepła i instalacji grzewczych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej świadczących usługi w zakresie hospitalizacji i publicznych szkołach.

Dodatkowe możliwości finansowania

 • partnerstwo publiczno-prywatne;
 • mobilizacja środków partnerów lokalnych poprzez dotacje gminne i regionalne
 • ESCO – Kontrakt gwarantowanych oszczędności -  tzw. Finansowanie przez trzecią stronę. Tego rodzaju finansowaniem zajmują się firmy usług energetycznych (Energy Service Companies - ESCO), które prowadzą usługi związane ze zmniejszeniem zużycia i zapotrzebowania na energię dla swoich klientów - użytkowników energii. Zapłata za te usługi pochodzi najczęściej ze zmniejszenia rachunku klienta za energię.

 

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 11092 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget