Strona z portalu

  / Urząd / Efektywność energetyczna i OZE / Odnawialne źródła energii
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa

Energia słoneczna jest najbardziej atrakcyjnym źródłem energii odnawialnej. Jej pozyskiwanie nie powoduje żadnych skutków ubocznych dla środowiska, szkodliwych emisji czy zubożenia zasobów naturalnych, a instalowane urządzenia nie wpływają znacząco na krajobraz. Może być ona wykorzystywana w celu produkcji energii cieplnej z zastosowaniem kolektorów słonecznych, energii elektrycznej przy użyciu ogniw fotowoltaicznych, bądź do maksymalizacji zysków ciepła poprzez elementy obudowy budynku tzw. pasywne systemy solarne. Szacunkowo można założyć, że z 1m2 powierzchni kolektora słonecznego można uzyskać energię w granicach 400 kWh/rok (zakładając sprawność 40%). Wykorzystanie odnawialnej energii w postaci promieniowania słonecznego uwarunkowane jest w głównej mierze od położenia geograficznego, a tym samym nasłonecznienia i usłonecznienia danego obszaru. Nie bez znaczenia jest również pora roku i dnia.

Energia wiatru powstaje w wyniku ruchu mas powietrza spowodowanych nierównomiernym nagrzewaniem się przez Słońce powierzchni Ziemi. Energia ta może być wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej za pomocą siłowni wiatrowych. Jej zaletą jest brak zanieczyszczeń środowiska, ale problemami są zmiany krajobrazu, hałas i wpływ na dzikie ptactwo na szlakach migracji sezonowych. Ze względu na wielkość konstrukcji, wymaga ona również stosunkowo dużej powierzchni. Użyteczna dla potrzeb energetycznych prędkość wiatru wynosi 4 m/s. Na terenie Kościerzyny możliwe  jest wykorzystanie małych turbin wiatrowych o mocy od 100W do 50kW, do produkcji energii elektrycznej na potrzeby gospodarstw domowych.

Energia geotermalna jest wewnętrznym ciepłem Ziemi nagromadzonym w jądrze i skorupie ziemskiej, skałach oraz w wodach wypełniających pory i szczeliny skalne. Jest to źródło energii w zasadzie niewyczerpalne, ponieważ uzupełnia ją strumień ciepła przenoszonego z gorącego wnętrza Ziemi ku powierzchni. Energetyka geotermalna polega na czerpaniu ciepła z gorących, podziemnych wód do celów grzewczych lub produkcji energii elektrycznej. Istnieje możliwość wykorzystywania tzw. płytkiej bądź głębokiej geotermii. Wykorzystanie do celów grzewczych zasobów płytkiej geotermii  wymaga zastosowania pomp ciepła, których współczynnik efektywności w zależności od wybranego rozwiązania wynosi od 4 do 5. Oznacza to, że z 1 kW energii elektrycznej dostarczonej do pompy ciepła, istnieje możliwość otrzymania 5kW energii cieplnej.

Energia biomasy. Biomasa to substancje organiczne pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej. Biopaliwa ze względu na stan skupienia dzielą się na stałe, płynne oraz biogaz występujący w postaci gazowej. Biopaliwa stałe (biomasa stała) używane mogą być w celach energetycznych w procesach bezpośredniego spalania, gazyfikacji oraz pirolizy w postaci:

  • drewna i odpadów drzewnych z lasów, sadów, zieleni miejskiej, przemysłu drzewnego (zrębki, trociny);
  • słomy i ziarna ze zbóż, roślin oleistych i strączkowych;
  • plonów z upraw specjalnych roślin energetycznych;
  • odpadów organicznych - komunalnych (makulatura, gnojowice, osady ściekowe);
  • olejów roślinnych.  

Zdecydowaną zaletą biomasy w porównaniu z paliwami kopalnymi jest stała odnawialność w procesie fotosyntezy, mniejsza emisja SO2 i zerowy bilans emisji CO2 w procesie spalania.

Energia biogazu. Biogaz to paliwo gazowe pozyskane w procesie fermentacji metanowej z biomasy, w szczególności z instalacji przeróbki odpadów zwierzęcych lub roślinnych, oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów. Biogaz może być wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej, ogrzewania wody i budynków, a po oczyszczeniu i sprężeniu jako paliwo do silników (instalacje CNG). Biogaz rolniczy powstaje w wyniku fermentacji odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych, z dużych gospodarstw hodowlanych, w których jego pozyskiwanie jest ekonomicznie opłacalne.

Energia wodna to zarówno energia fal morskich, energia zmagazynowana w stojących zbiornikach wodnych jak i energia cieków płynących – rzek. Potencjał energetyczny rzek, zależny jest od odpowiednich spadków i przepływów. 

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 8973 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget